MANYAS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | Bandırma Haber

MANYAS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

MANYAS KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle Mevkii CİNSİ Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 10150103718 Balıkesir Manyas Cumhuriyet Sırttarla Ham Toprak 168 150          3.123,71 Tam İmarsız   156.500,00   39.125,00 28.09.2023 10:00
2 10150103721 Balıkesir Manyas Cumhuriyet   Ham Toprak 168 137          4.194,66 Tam İmarsız   210.000,00   52.500,00 28.09.2023 10:30
3 10150103715 Balıkesir Manyas Cumhuriyet Köy Civarı Ham Toprak 108 119          1.721,37 Tam İmarsız     86.500,00   21.625,00 28.09.2023 11:00
4 10150103716 Balıkesir Manyas Cumhuriyet Köy Civarı Ham Toprak 115 28             278,25 Tam İmarsız   140.000,00   35.000,00 28.09.2023 11:30
5 10150103507 Balıkesir Manyas Kızık Kaynarca Ham Toprak 121 49          1.913,95 Tam İmarsız     96.000,00   24.000,00 28.09.2023 12:00
6 10150103747 Balıkesir Manyas Boğazpınar   Tarla 0 1778             400,53 Tam İmarsız     80.500,00   20.125,00 28.09.2023 14:00
7 10150102835 Balıkesir Manyas Boğazpınar Tavşan Düzü Tarla 0 1731             418,92 Tam İmarsız     42.000,00   10.500,00 28.09.2023 14:30
8 10150102839 Balıkesir Manyas Boğazpınar Tavşan Düzü Tarla 0 1735             771,16 Tam İmarsız     62.000,00   15.500,00 28.09.2023 15:00
9 10150102838 Balıkesir Manyas Boğazpınar Tavşan Düzü Tarla 0 1734          1.016,90 Tam İmarsız     81.500,00   20.375,00 28.09.2023 15:30
10 10150103550 Balıkesir Manyas Necip Yörük Mezarlığı Tarla 203 1          1.121,14 Tam İmarsız     90.000,00   22.500,00 28.09.2023 16:00
11 10150103551 Balıkesir Manyas Necip Yörük Mezarlığı Tarla 204 1          1.363,82 Tam İmarsız   109.500,00   27.375,00 28.09.2023 16:30
12 10150103553 Balıkesir Manyas Necip Andık Taşı Tarla 205 2          4.562,74 Tam İmarsız   365.500,00   91.375,00 28.09.2023 17:00
 Bitmap  Bitmap 1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince  AÇIK TEKLİF USULÜ ile Manyas Milli Emlak Şefliğinde (Manyas Milli Emlak Şefliği, Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:9 Manyas /BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Manyas Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır.
3- Taşınmazın satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç)  1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak (Döner Sermaye Payı Hariç) olup, ayrıca taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.
 Bitmap 4- İhalelere katılmak isteyenlerin;
             a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.]
 Bitmap              b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 Yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi , İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
            c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine veya banka hesabına yatırılması gerekmekte olup,  alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 
8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Satışı yapılan taşınmazların ihalesinde oluşan bedeller üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. 
12- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 818 33 57)                                                                                                       

İLAN YAYINLAMA TARİHİ:18/09/2023 BASIN NO:ILN01890690
#ilangovtr